AIS 2014
aa
A&A - Logo
10593060_739419489450973_6305808619512501643_n
A&A - Logo

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2013 – 2014...

KHOA KẾ TOÁN CLB KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội , ngày        tháng     năm 20   BÁO…

10593060_739419489450973_6305808619512501643_n
BUỔI LỄ CHUYỂN GIAO VÀ RA MẮT BCN CLB A&A NHIỆM KỲ 2014...
“Talk KPMG” – Cơ hội nghề nghiệp tại KPMG...
“Talk – KPMG” Nghề Kiểm toán cần gì ở sinh...

Học bổng AIS cho chương trình học ACCA

** ĐỐI TƯỢNG Là công dân Việt Nam Đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành) hoặc hiện là sinh viên năm cuối của chương trình đại học/cao đẳng tại Việt nam…

aa
LẾ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN K48 –...
A&A - Logo
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2013 – 2014...
10593060_739419489450973_6305808619512501643_n
BUỔI LỄ CHUYỂN GIAO VÀ RA MẮT BCN CLB A&A NHIỆM KỲ 2014...